O projekcie

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” realizowany jest w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Cel projektu: 15 środowisk lokalnych i 310 prozatrudnieniowych PES zostanie przygotowanych do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem , dzięki zwiększeniu dostępu do komplementarnych usług i pomocy w pozyskaniu kapitału w subregionie szczecińskim do 30.06.2019.

 

Planowane efekty:

♦  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 501

♦  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu – 501

♦  Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 310

 

Planowane efekty – rezultaty (zobacz plik)

 

Wartość projektu: 4 790 141,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 4 071 619,85 zł

 

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.