URUCHAMIAMY ścieżkę dotacyjną na utworzenie miejsc pracy i udzielenie wsparcia pomostowego. Rusza rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy w PS

Ogłaszamy rekrutację do udziału w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, która skierowana jest do PES, PS, osób fizycznych i podmiotów uprawnionych/ ukierunkowanych na do założenia założenie PS.

 

Projekt kierowany jest w szczególności do:

 

– osób w wieku aktywności zawodowej, posiadających pełną zdolności do czynności prawnych, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu) obszar województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje;

 

 – osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, w tym osób zamieszkujących obszar objęty rewitalizacją zgodnie z zatwierdzonym dla danej gminy Programem Rewitalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje), ukierunkowanych na założenie PS;

 

 – podmiotów/ instytucji posiadających siedzibę i/lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje (decydującym kryterium jest region, w którym zostanie utworzone miejsce pracy);

 

 – członków, pracowników i współpracowników PES/PS mających swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego lub/i osób i instytucji zainteresowanych utworzeniem PES/PS na terenie województwa zachodniopomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje).

 

Do projektu mogą być rekrutowane następujące grupy docelowe:

 – osoby fizyczne ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,

 – podmioty ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,

 – podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne

 

Dotacje udzielane są na tworzenie nowych miejsc pracy wyłącznie dla:

 – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;

 – osób długotrwale bezrobotnych;

 – osób ubogich pracujących;

 – osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

 – osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

 

IV nabór trwa od 13 stycznia 2021 r. od godz. 8:00 do 3 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

Dokumenty należy złożyć w Szczecinie, przy ul. Cukrowej 8/921, w godzinach funkcjonowania OWES.

 

Każda grupa inicjatywna (osoby fizyczna i/lub podmiot) przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z pracownikiem merytorycznym SZOWES oraz wypełnić wymaganą dokumentację zgłoszenia do projektu.

 

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. zmianie uległ Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania  7.3 RPO WZP 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją regulaminu.

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków na tworzenie miejsc pracy wersja 3.0

2. Załącznik 1. Formularz zgłoszenia podmiotu/instytucji

3. Załącznik 2. Formularz zgłoszenia osoby fizycznej

4. Załącznik 3. Plan działania-indywidualna ścieżka wsparcia

5. Załącznik 4. Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego

6. Załącznik 5. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu

7. Załącznik 6. Wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem/osobą zależną

8. Załącznik 7. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

9. Załącznik 8. Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy

10. Załącznik 9. Biznesplan

11. Załącznik 9a. Harmonogram rzeczowo – finansowy

12. Załącznik 9b. Oświadczenie o podatku VAT

13. Załącznik 10. Karta oceny formalno – merytrycznej oceny biznesplanu

14. Załącznik 11. Oświadczenie o nr rachunku bankowego

15. Załącznik 12a. Umowa o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

16. Załącznik 12b. Umowa o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

17. Załącznik 14. Oświadczenie o dokonaniu zakupów

18. Załącznik 15. Szczegółowe zestawienie towarów i usług

19. Załącznik 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis