PFRON ogłosił konkurs „Pokonamy bariery” na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs „Pokonamy bariery” kierowany na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, do którego zainteresowane organizacje mogą składać swoje wnioski do 6 listopada br. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje o konkursie „Pokonamy bariery”:

 

Termin składania wniosku: Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia
12 października 2020 roku do dnia 6 listopada 2020 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 6 listopada 2020 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

 

Sposób składania wniosku:  Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.  Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt.

 

Termin realizacji projektu:  Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

 

Kierunki pomocy i wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów: W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące następujących kierunków pomocy:

 

   

Kierunek pomocy

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację

 

1 wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy 14% środków
2 zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych 67% środków
3 wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 10% środków
4 zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji 3% środków
5 poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych 4% środków
6 upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności 2% środków
  Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów 100.000.000 zł

 

Wkład własny:  Wymagane jest wskazanie wkładu własnego w kosztorysie zadania, który może być pokryty ze środków finansowych publicznych lub niepublicznych albo wykazany jako wkład osobowy (wolontariat). Wysokość wkładu własnego jest ustalona oddzielnie dla każdego z kierunków pomocy. Wnioski, w których wkład własny Wnioskodawcy zadeklarowany zostanie na poziomie przekraczającym wymagane minimum wkładu własnego oraz wnioski złożone przez organizacje zatrudniające osoby niepełnosprawne, mogą uzyskać w konkursie dodatkowe punkty.  

 

Projekty wieloletnie: Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej wyłącznie w przypadku:

 1. 1. kierunku pomocy 1;
 2. 2. typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – kierunek pomocy 2;
 3. 3. kierunku pomocy 4;
 4. 4. typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” – kierunek pomocy 5.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Zakończenie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie później niż 31 marca 2024 roku. Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania projektów wieloletnich:

 1. 1. pierwszy okres – od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2022 roku;
 2. 2. drugi okres – od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku
  (tryb pozakonkursowy);
 3. 3. trzeci okres – od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku (tryb pozakonkursowy).

 

Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej (obejmującej maksymalnie okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2024 roku). Nie jest możliwe zgłoszenie projektu wieloletniego, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie finansowania.

 

Ocena wniosków: Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.

Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest przez komisję konkursową w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON.

 

Uwaga! W ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalone zostaną odrębne listy rankingowe dla następujących projektów:

 1. 1. projekty w których zaplanowane zostanie wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6;
 2. 2. projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”;
 3. 3. projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”;
 4. 4. projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

 

Szczegółowe informacje i regulaminy dostępne są pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/