ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. uległ zmianie Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych  na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków na tworzenie miejsc pracy wersja 3.0

2. Załącznik 1. Formularz zgłoszenia podmiotu/instytucji

3. Załącznik 2. Formularz zgłoszenia osoby fizycznej

4. Załącznik 3. Plan działania-indywidualna ścieżka wsparcia

5. Załącznik 4. Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego

6. Załącznik 5. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu

7. Załącznik 6. Wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem/osobą zależną

8. Załącznik 7. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

9. Załącznik 8. Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy

10. Załącznik 9. Biznesplan

11. Załącznik 9a. Harmonogram rzeczowo – finansowy

12. Załącznik 9b. Oświadczenie o podatku VAT

13. Załącznik 10. Karta oceny formalno – merytrycznej oceny biznesplanu

14. Załącznik 11. Oświadczenie o nr rachunku bankowego

15. Załącznik 12a. Umowa o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

16. Załącznik 12b. Umowa o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

17. Załącznik 14. Oświadczenie o dokonaniu zakupów

18. Załącznik 15. Szczegółowe zestawienie towarów i usług

19. Załącznik 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis