Badanie spółdzielni socjalnych

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie “ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych”, którego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się pod adresem:
https://krakow.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-wybranych-typow-spoldzielni,427,1.html

Biorąc pod uwagę trudną sytuację w jakiej obecnie znajdują się podmioty ekonomii społecznej, szczególnie zachęcamy spółdzielnie socjalne do udziału w badaniu.