Pakiet pomocowy dla szczecińskich organizacji pozarządowych

Pakiet pomocowy Miasta Szczecin trafił już do organizacji pozarządowych. Skorzystać z niego  mogą te podmioty, które zostały dotknięte trudną sytuacją związaną z epidemią Koronawirusa w Szczecinie. Równolegle Miasto wdraża kolejne rozwiązania.

 

W związku z bieżącą sytuacją, związaną  z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, mocno  ograniczona została działalność wielu sektorów życia gospodarczego oraz społecznego, w tym również organizacji pozarządowych. Stąd apel do organizacji pozarządowych o weryfikację projektów w ramach realizowanych zadań publicznych, zleconych im przez Gminę Miasto Szczecin, pod kątem koniecznych zmian (np. odwołaniu, zawieszeniu lub przesunięciu w czasie zaplanowanych działań, przedsięwzięć), a także poinformowanie o tym fakcie drogą e-mail właściwy dla danego zadania  wydział lub biuro Urzędu Miasta Szczecin.

 

– Na bieżąco badamy problemy organizacji  i staramy się na nie reagować – mówi  Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Podchodzimy elastycznie do wszelkich procedur związanych z zadaniami powierzonymi organizacjom jednocześnie zapewniamy, że wszystkie problemy będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Wychodząc naprzeciw obawom i oczekiwaniom gromadzone są  wszelkie informacje dotyczące wsparcia dla działalności trzeciego sektora. Poniżej kilka ważnych informacji, które mogą ułatwić działalność organizacji w tym trudnym czasie.

 

„NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO”

W najbliższych dniach Miasto Szczecin uruchomi również specjalną pulę pieniędzy (100 000 zł) na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich, które pozwolą na niwelowanie skutków wywołanych pandemią koronawirusa.

 

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych. To dodatkowa pula środków z jakiej organizacje będą mogły skorzystać realizując zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie tzw. „małych dotacji” (jednorazowe dofinansowanie do 10 000 zł), to narzędzie wspierające organizacje w walce ze skutkami epidemii, a także pomoc w  utrzymaniu ich płynności finansowej.

 

Środki finansowe z  funduszu przeznaczone są na realizację projektów z inicjatywy własnej organizacji, takich które są związane z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa, prowadzone  na rzecz mieszkańców, odpowiadając na aktualne potrzeby obecnie oraz w przyszłości by łagodzić, niwelować skutki pandemii.

 

Projekt ma na celu dofinansowanie lub finansowanie inicjatyw szczecińskich NGO o różnym charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, ekologicznym itd. wspólnym mianownikiem ma być zwiększenie bezpieczeństwa, pomoc  i wsparcie mieszkańców, lokalnych społeczności w zmaganiach  z konsekwencjami epidemii. Dodatkowo, projekt w swoim założeniu powinien budować i wzmacniać tożsamość lokalną, propagować dzielenie się pomocą, doświadczeniami, wiedzą, dobrymi praktykami i inspirować innych do działania, integrować poszczególne grupy mieszkańców miasta.

 

Nabór wniosków wystartuje w ciągu kilku najbliższych dni, o czym  organizacje pozarządowe zostaną poinformowane poprzez dedykowany im newsletter. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do czasu wykorzystania założonego budżetu.

 

Całkowity budżet na zgłoszone projekty wynosi 100.000 PLN. Maksymalna kwota na realizację zadania w formie małej dotacji wynosi 10.000 PLN, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

– Nie wykluczamy zwiększenia puli środków w zależności od rozwoju sytuacji i zapotrzebowania – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

 

Na pomoc – SEKTOR 3

Organizacje pozarządowe, które poszukują pomocy, informacji czy wsparcia mogą zgłosić się do pozostającego w pełnej gotowości Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”, które, będąc w stałym kontakcie z Urzędem Miasta, udzieli im kompleksowej informacji na temat możliwości wsparcia, ich działalności oraz  wszelkich formalności.

 

– Sektor 3 na bieżąco przekazuje nam pytania oraz potrzeby organizacji, a my  staramy się niezwłocznie na nie odpowiadać – dodaje Magdalena Błaszczyk. – Jednocześnie analizujemy stan zaawansowania realizacji projektów powierzonych przez Miasto organizacjom oraz odpowiadamy na wszelkie pojawiające się w związku z tym wątpliwości.

 

Przypominamy także, że podmioty ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, mogą także liczyć na wsparcie ze strony Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, który w tym trudnym czasie prowadzi z różnymi podmiotami wiele niestandardowych działań pomocowych.

 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Organizacje pozarządowe mogą również cały czas skorzystać z pożyczek udzielanych przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. O pożyczkę udzielaną przez Fundusz mogą ubiegać się podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami).

http://www.fundusz.szczecin.pl/chapter_138020.asp

 

Źródło: BIP UM Szczecin