OWES-owe wsparcie przy e-sprawozdaniu finansowym za 2018 r.

Ostatnie zmiany jeśli chodzi o sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych przez podmioty ekonomii społecznej sprawiają wiele kłopotu ich przedstawicielom, dlatego podmioty wspierane przez OWES, mogą liczyć na to, że takie e-sprawozdanie finansowe sporządzimy za nich. Wystarczy do 15 marca dostarczyć nam dokumenty finansowe organizacji za 2018 r. i zapoznać się z poniższą instrukcją.

 

Zmiany w zakresie sporządzania i wysyłania sprawozdań finansowych

Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe jest obowiązana do sporządzenia Sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i podpisaniem jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r. :

– Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.- oznacza to obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w formie pliku ,, JPK”

– Sprawozdania finansowe jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.- oznacza to obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci np. PDF tak jak to było w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok

– Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

– Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

– Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

2. zasady wysyłania sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r. :

– Kierownik jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa we właściwym rejestrze sądowym poprzez wysłanie na portalu KRS roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

– Kierownik jednostki niewpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa u właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego roczne sprawozdanie finansowe, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych – w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

Reasumując, każdy członek zarządu organizacji musi posiadać profil zaufany ePUAP, w celu wywiązania się z obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej.

 

Prosimy o sprawne zakładanie profilów zaufanych e-paup w celu podpisania sprawozdania finansowego do 31 marca 2019 roku.  Zwracamy się z prośbą o przyniesienie wszelkich dokumentów księgowych za rok 2018 maksymalnie do 15.03.2018 r.

 

 

Aby założyć profil zaufany ePUAP trzeba udać się na stronę: https://pz.gov.pl/pz/index

Kliknąć przycisk ,, Zarejestruj się”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisać swoje dane i kliknąć przycisk ,, zarejestruj się”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzić kod autoryzujący otrzymany sms

kliknąć przycisk ,, Przejdź do listy punktów potwierdzających

wyszukać punkt potwierdzający

udać się do punktu potwierdzającego z dowodem osobistym w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.