SZKOLENIE: Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna w PES krok po kroku

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne dwudniowe, szkolenie, którego tematem będzie sprawozdawczość finansowa i merytoryczna, tj. w jak sposób i do kiedy należy ją sporządzić.

 

 

Termin szkolenia: 09-10.03.2019 r. godz 9:00-16:15.

Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8, sala 041.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

Szczegółowa tematyka szkolenia:

• Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość?
• Charakterystyka organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej (KRS, REGON, NIP).
• Podstawy prawne oraz zakres rachunkowości organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej.
• Polityka rachunkowości (uchwała zarządu).
• Zasady rachunkowości.
• Plan kont.
• Koszty statutowe i administracyjne, koszty na przełomie roku.
• Przychody statutowe.
• Istota i klasyfikacja przychodów, dokumentacja (rodzaje dokumentów, opisywanie, kontrola) i ewidencja księgowa przychodów.
• Pojęcie i podział kosztów, ewidencja kosztów (weryfikacja dokumentów kosztowych, kontrola rachunkowa, formalna i merytoryczna wydatków organizacji).
• Gospodarka finansowa w NGO.
• Kasa fiskalna.
• Środki trwałe (OT,LT)
• Sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa.
• Zeznanie podatkowe: CIT-8 + CIT-8/0.
• Sprawozdanie merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej.

 

ZGŁOSZENIA

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

  • – statut organizacji,
  • +
  • – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,
  • – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);
  • – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

 

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

  • – pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,
  • – e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów).

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU DLA ORGANIZACJI, KTÓRE NIE BYŁY DO TEJ PORY WSPIERANE PRZEZ OWES:

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516 702 312.