Jak fundacja może chronić swoje logo?

Jeżeli fundacja opracowała swoje logo, z którym identyfikują ją beneficjenci i darczyńcy i chce, aby pozostało unikatowe tylko dla niej, może postarać się uzyskać dla niego ochronę zarówno w Polsce, jak i na terytorium całej Unii Europejskiej.

 

Fundacja może zarejestrować swoje logo w Urzędzie Patentowym RP i w ten sposób uzyskać prawo ochronne na znak towarowy (logo) na terenie Polski. Jeżeli działa również na terenie Unii Europejskiej to może zastrzec znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i poprzez jedną rejestrację zapewnić swojej organizacji ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.

 

Co może być znakiem towarowym, a tym samym stać się logo?

 

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.  Najczęściej zgłaszanymi znakami są znaki słowne (wyraz, zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych), rzadziej znaki towarowe przestrzennych (kształt towaru lub opakowania), dźwiękowe (melodie, inne sygnały dźwiękowe), czy ich kombinacje.

 
Czy fundacja która nie prowadzi działalności gospodarczej może zarejestrować znak towarowy w postaci logo ?

 

Dla uzyskania ochrony nie ma znaczenia, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Prawo ochronne na znak towarowy może uzyskać każdy podmiot prawa zdolny do dokonywania czynności prawnych, a więc również fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej.

 
Co powinna zrobić Fundacja, aby uzyskać ochronę dla swojego logo?
    •  

    • Sprawdzić czy logo fundacji może uzyskać ochronę. W tym celu należy prześledzić przyczyny odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazane w art. 129¹ Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776)

 

    • Zgłosić logo fundacji, czyli wypełnić zgłoszenie wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (TMClass) oraz wnieś opłatę za zgłoszenie. Zgłoszenie zostanie ujawnione w bazie Register Plus dla znaków towarowych w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia.

 

    • Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych, zgłoszone przez fundację logo zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia.

 

    • W przypadku braku sprzeciwu Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego oraz wezwie fundację do dokonania opłaty za ochronę i publikację. Decyzja o udzieleniu ochrony dla loga fundacji zostanie opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

 

Po uzyskaniu ochrony dla znaku towarowego fundacja powinna monitorować czy prawo ochronne dla znaku towarowego nie jest naruszane.

 

Dodatkowo zarząd fundacji powinien pamiętać, aby systematycznie odnawiać prawo ochrony dla znaku towarowego, bo prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres, fundacja powinna złożyć wniosek o przedłużenie prawa oraz wnieść wymaganą opłatę.

 

Takie same zasady rejestracji znaku towarowego dotyczą stowarzyszeń.

 
źródło: KOBO&Law