Warsztaty z RODO dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty z RODO organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

 

Grupa odbiorców: przedstawiciele organizacji pozarządowych (np. podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki:

 

Termin: 

23 – 24 lutego 2019 r. (sobota, niedziela) od 9:00-16:00 – termin zgłoszeń do 20. lutego 2019 do godz. 15.

 

Miejsce: Szczecin, ul. Cukrowa 8

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

W programie:

 • RODO i inne dane osobowe – czym są?
 • Wdrażanie nowych rozwiązań dot. ochrony danych osobowych
 • Obowiązki administratora danych osobowych
 • Konsekwencje prawne naruszania zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli
 • Analiza ryzyka
 • Warsztaty z dokumentacją (prosimy zabrać konkretne dokumenty, które chcieliby Państwo omówić)
 • Marketing a RODO

 

Cel:

1) Wyposażenie przedstawicieli organizacji w podstawową wiedzę dotyczącą RODO

2) Uświadomienie o czekających konsekwencjach niewprowadzenia RODO

3) Przeanalizowanie swojej obecnej dokumentacji pod kątem RODO

 

Korzyści:

1) Przepracowanie swojego podmiotu ekonomii społecznej dokumentacji pod kątem RODO

2) Uzupełnienie wiedzy z zakresu formalności dot. RODO

3) Pozyskanie praktycznych wskazówek dot. wdrożenie RODO

 

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie i wybrać odpowiedni termin, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

 

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

 

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

 • – statut organizacji,
 • – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,
 • – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);
 • – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

 

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

 • – pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,
 • – e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów).

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z trenerem pod numerem telefonu 516 702 312.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji