Rusza Inicjatywa lokalna w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin, realizując obowiązek ustawowy, po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, oddając w ich ręce nowe narzędzie współpracy, jakim jest INICJATYWA LOKALNA.

 

Poprzez rozwój partycypacji Miasto kładzie nacisk na animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów.

 

Projekty realizowane w ramach INICJATYWY LOKALNEJ to odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się i wielopłaszczyznowej współpracy.

 

Czym jest Inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

 

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańca i urzędu.

 

Celem inicjatywy lokalnej jest:

 – włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,

 – wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,

– realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na:

 – pracy społecznej

 – świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych

 

Urząd wspiera realizację zadania w sposób finansowy/organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. udostępnienie sali na spotkanie, zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, wypożyczenie flipcharta, stołów, namiotów, transport. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

 

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.