Rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

Od 09.10.2017 do 31.10.2017 r. odbywa się rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie, które poniżej znajdują się do pobrania.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1-Deklaracja utworzenia GI

ZAŁĄCZNIK NR 2-Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 3-Formularz rekrutacyjny dla os fiz wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 4-Karta oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 5-Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego dot. braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

ZAŁĄCZNIK NR 6-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 7-Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających

ZAŁĄCZNIK NR 8-Indywidualna ścieżka wsparcia – plan usług

ZAŁĄCZNIK NR 9-Wzór umowy na świadczenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

ZAŁĄCZNIK NR 10-Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

ZAŁĄCZNIK NR 11-Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

ZAŁĄCZNIK NR 12-Biznesplan na okres 2-lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

ZAŁĄCZNIK NR 12A-Harmonogram rzeczowo-finansowy POMOCNICZY

ZAŁĄCZNIK NR 13-Karty Oceny Wniosków

ZAŁĄCZNIK NR 14-Deklaracja poufności i bezstronności

ZAŁĄCZNIK NR 15-Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 16-Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK NR 17-Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 18-Szczegółowe zestawienie towarów lub usług

ZAŁĄCZNIK NR 19-Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego