Wizyta studyjna „Pasja historyczna na przykładzie NGO”

8 czerwca 2018 r. beneficjenci OWES-u mieli możliwość uczestniczenia w jednodniowej wizycie studyjnej do Bornego Sulinowa i Siemczyna, gdzie mieli możliwość dowiedzieć się jak pasjonaci historii ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Militarnej Bornego Sulinowa oraz Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, skutecznie przekładają swoje zainteresowania na realne działania i odnoszą niemałe sukcesy. Mamy nadzieję, że zaczerpnięta w ten sposób inspiracja spowoduje wzrost motywacji do działania wśród uczestników.

(więcej…)

Kolejne warsztaty z RODO

RODO to temat bardzo istotny dla każdej organizacji, dlatego już po raz drugi szkolimy naszych beneficjentów w tym zagadnieniu. Tym razem spotkanie 11 czerwca miało charakter bardziej praktyczny i było można odnieść przepisy RODO do własnych przypadków. (więcej…)

Obowiązek informacyjny odnośnie wprowadzenia RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34, które powierzyło przetrwanie danych osobowych w ramach projektów „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Szczecińskiego” oraz „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Przedsiębiorstwa Społeczne w Regionie Szczecińskim”, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, 70-383, ul. Mickiewicza 41 oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 8.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO

Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych:

a) rozporządzenia nr 1303/2013;

b) rozporządzenia nr 1304/2013;

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

d) spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217).

e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 70-383, ul. Mickiewicza 41 oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 8

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia umowy;

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zdobądź status Przedsiębiorstwa Społecznego!

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu statusu przedsiębiorstwa społecznego

 

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego, czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ przedsiębiorstwo społeczne nie stanowi odrębnej formy prawnej.

(więcej…)

Szkoliliśmy z RODO

21 maja 2018 r. czyli tuż przed wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych związanych z wprowadzeniem RODO. Zainteresowanie było duże i słusznie, bo kwestie przetwarzania danych dotyczą każdej organizacji. Na razie ostateczny kształt zapisów nie jest w pełni znany, dlatego już za miesiąc kolejne tego typu spotkanie, na które już teraz zapraszamy.

(więcej…)

Akademia Kompetentnego Pracownika – cykl szkoleń dla bezrobotnych

SZOWES organizuje cykl bezpłatnych szkoleń, których celem będzie podniesienie wiedzy i umiejętności studentów studiów zaocznych, którzy poszukują zatrudnienia. W ramach Akademii odbędzie się cykl 9 szkoleń podnoszących wiedzę, umiejętności oraz motywację studentów do pozyskania zatrudnienia, zarówno w zakresie umiejętności miękkich jak i typowo specjalistycznych.

(więcej…)

RODO w Twojej organizacji – nie daj się zaskoczyć zmianami w prawie!

Już 25 maja 2018 roku zmienią się przepisy w prawie, które dotyczą Twojej organizacji!

 

RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, inne rodzaje odpowiedzialności i kary finansowe. To może dotyczyć również Twojej organizacji, w której są przetwarzane dane osobowe np. wolontariuszy, beneficjentów, pracowników czy klientów.

(więcej…)